Tác giả

  • Đã từng là..

Ve Kêu - con út của ba Dân mẹ Năng cùng của 2 chị gái;

Gấu - thành viên của một đám yêu tinh, luôn sẵn sàng tám với nhau đủ thứ chuyện trên đời;

Dung - một nhân viên văn phòng bình thường làm việc 8h/ ngày

  • Hiện tại là

làm việc 24/7